Bakgrund 

Initiativtagare till Akademikerföretagen var tre fackförbundsdirektörer inom Saco. Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet gjorde att förbunden såg över sina kostnader. Det var varken ekonomiskt eller politiskt möjligt att höja medlemsavgifterna. Samtidigt växte behoven av utbyggd facklig service. Samarbete över förbundsgränserna blev lösningen. Redan från början slogs fast att eventuella överskott skulle återföras till ägarförbunden i syfte att skapa fackliga mervärden.

Akademikerresor först ut

Åke Lindström från DIK och Jan-Åke Porsgren från Akademikerförbundet SSR började med att diskutera hur de skulle hantera förbundens ökande resekostnader. Idén föddes om att bilda en egen resebyrå. Därmed skulle det vara möjligt att kontrollera resekostnaderna och etablera en gemensam resepolicy. För att få tillräcklig omsättning krävdes medverkan av ytterligare ett förbund. Ingenjörsförbundet under ledning av Bengt G Nilsson bjöds in i samarbetet. Redan första året sänkte de tre förbunden sina resekostnader med sammantaget 250 000 kr. Ett annat område som var tilltalande att ge sig in på var medlemsförsäkringar.

Akademikerförsäkring, en välorganiserad aktör på marknaden.

De tre initiativtagarna insåg att de betalade höga försäkringsavgifter i förhållande till de risker förbundens medlemmar tillförde.

Akademikerförsäkring startades och förbundsdirektörerna i samtliga SACO-förbund bjöds in till en informationsträff. Farmacevtförbundet anslöt sig direkt.

Samtliga anslutna förbund hade vid denna tidpunkt sina medlemsförsäkringar i Trygg Hansa och Akademikerförsäkring började med att föra över befintliga försäkringar till det nystartade bolaget, som inledningsvis blev en administrativ förmedlare av medlemsförsäkringar inom gruppliv, olycksfall och sakförsäkringar.

Akademikertjänst etablerade också ett majoritetsägt återförsäkringsbolag för att kunna ha total kontroll på det ekonomiska flödet.

När Sveriges Ingenjörer bildades stärktes kundbasen och Akademikerförsäkring blev ännu mer attraktivt som partner.

Akademikerförsäkring är i dag en välorganiserad aktör på marknaden. Nya idéer utvecklas och förankras kontinuerligt i förbunden i takt med att det sociala skyddsnätet förändras och behöver kompletteras med nya försäkringar. 

Akademikertjänst år för år

1990

Akademikertjänst AB bildas.

1991

Akademikerresor bildas. Samma år bildas också Akademikerutbildning med affärsidén att utbilda förtroendevalda och förbundskanslier i fackliga och samhällspolitiska frågor.

1993

Akademikermedia bildas. Akademikerförsäkring startar sin verksamhet.

1997

Akademikermedia blir ett vilande företag.

1998

Akademikerförsäkring startar 1998 sitt första återförsäkringsbolag, Acinsur Ltd. Samarbetspart är Salus Ansvar.

1999

Verksamheten i Akademikermedia återupptas med inriktning mot förlagsverksamhet.

2001

Akademikerresor firar tioårsjubileum och kan samtidigt konstatera att omsättningen ökat från 10 mkr till 30 mkr trots att flyg- och hotellkedjor dragit in sina provisioner och internethandeln inom resebyråbranschen ökat dramatiskt. Akademikerförsäkring byter huvudleverantör av försäkringar från Salus Ansvar till Moderna Försäkringar. Samtidigt startas återförsäkringsbolaget Modernac AS.

2002

Akademikerförsäkring går på offensiven och förstärker sin kundtjänst. Avveckling av återförsäkringsbolaget Acinsur Ltd.

2005

Akademikerförsäkring flyttar sin kundtjänst från Frösön i Jämtland till huvudkontoret i Stockholm. I slutet av året beslutar styrelsen att Akademikerförsäkring ska bli försäkringsförmedlare.

2006

Akademikermedia AB slås ihop med Akademikerutbildning och byter namn till AkademikerMedia- & Utbildning AB. Inriktningen är förlags- och utbildningsverksamhet.

2006-2007

Akademikerförsäkrings personal genomgår en omfattande professionalisering genom att samtliga anställda blir legitimerade försäkringsförmedlare, godkända av Finansinspektionen. Bolaget flyttar till sina nuvarande lokaler vid Fridhemsplan i Stockholm och erbjuder ett heltäckande sortiment av försäkringar.

2007

AkademikerMedia- & Utbildning introducerar sitt nya utbildningskoncept med kvalificerad facklig utbildning och fortbildande seminarieverksamhet för ägarförbundens anställda och ledande förtroendevalda. Bland annat produceras en internetbaserad facklig grundutbildning för blivande förtroendevalda. Flera ägarförbund använder utbildningen som grundläggande introduktion i fackligt arbete.

2007 startar Akademikerrådgivning AB med affärsidén att bedriva finansiell rådgivning och försäkringsförmedling till förbundens medlemmar och kunna ge råd och stöd i frågor om investeringar i pensionsfonder och på kapitalmarknaden. 2009 Akademikerrådgivning AB säljs till Livförsäkringsbolaget Movestic och Akademikertjänst nöjer sig med att behålla en minoritetspost för att kunna ha fortsatt kontroll i företaget.

2010

AkademikerMedia- och Utbildning AB går in i en ny verksamhet där internet och smartphones används som kanaler för att ge ägarförbundens medlemmar mervärden. Bolaget lanserar Akademikerlön, en app för smartphones som ger tillgång till lönestatistik för akademikergrupper och tips och råd inför förhandlingar.

2011

Akademikertjänst och Akademikerresor firar 20 årsjubileum.

2012

Akademikerförsäkring fyller 20 år.

2017

Lisen Thulin blir ny vd på Akademikertjänst.